Консултант по управление
на околната среда и БЗР
Услуги и дейности от Еко Ризолв ООД

Екологично управление

Въздух Въздух

Законодателство; Аналитична дейност; Емисии; Съоръжения

Води Води

Мониторинг; Пречиствателни съоръжения; Документиране и докладване 

Отпадъци Отпадъци

Сибиране; Съхраняване; Транспортиране; Обезвреждане; Анализ

Почви Почви

Анализи; Собствен мониторинг на подземни води; Законодателство

ХВС ХВС

Безопасно съхранение; Третиране и транспортиране

Шум Шум

Емисии, контрол и измерване; Документиране и докладване

Еко щети Еко щети

Екологични оценки и одитиране

Превантивна дейност Превантивна дейност

Комплексни разрешителни, ОВОС, Рисков потенциал.

Виж всички
Услуги и дейности от Еко Ризолв ООД

Безопасност и здраве при работа

Компанията предлага консултантски услуги в областта на Безопасност и здраве при работа (БЗР). Главната цел на Дружеството е експертно и ефективно подпомагане на клиенти на фирмата, в  БЗР аспект, с оглед на нарастващите им нужди и бързо променящите се законодателство и бизнес среда.
  • Изготвяне на Досие по БЗР
  • Инструкции за безопасна работа по образец
  • Длъжностни характеристики
  • Програми и Заповеди
  • Съоръжения с повишена опасност /СПО/
  • За използваните химически вещества
  • Лични предпазни средства и работно облекло
  • Годишна Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  • Превози на опасни товари по шосе ADR /Международна спогодба/
Виж всички

Добре дошли

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД предлага консултантски услуги в областта на управлението на околната среда и БЗР на територията на Република България.

Тук можете да намерите отговорите на въпроси и помощта, необходими Ви за организиране на управлението на околната среда и БЗР, в лицето на квалифицирани консултанти.


Дружеството предлага квалифицирана, експертна помощ на операторите на технологични единици, при проблеми и/или затруднения с екологичното управление или безопасността и здравето при работа.