Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Нашият екип

Калин Велев

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Биоразнообразие, Растителен и Животински свят,
Защитени територии, Защитени зони Натура 2000,
Екосистеми, Почви

 
Магистър по биология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Организатор на полевия мониторинг и отговорник за теренните проучвания (in situ). Професионален опит по отношение на биоразнообразие, растителен и животински свят, екосистеми, зони Натура 2000, защитени територии и обекти, почви и GIS. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти: Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Почви и Земни недра.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0889 675 249 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com