Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

1. Изготвяне на Досие по Безопасност и здраве при работа /БЗР/

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба същото съдържа: правилник за вътрешен трудов ред; програми за провеждане на всички видове инструктажи; инструкции за безопасна работа с наличните машини и съоръжения; заповеди (за длъжностно лице по ЗБУТ,  КУТ/ ГУТ, отговорно лице за провеждане на инструктажи и обучения и др.)

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com