Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

1. Вътрешен надзор на екологичните системи

 • Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа;
 • Химични вещества и смеси;
 • Проверка на структура и съдържание на Информационни листове за безопасност съгласно Регламент REACH 1907/2006 и Закон за защита вредното въздействие на химични вещества и смеси;
 • Класификация на смеси в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006;
 • Отпадъци;
 • Условия на работна среда;
 • Разрешителни;
 • Влияние върху компонентите на околната среда:
  • води;
  • атмосферен въздух;
  • почви;
  • ландшафт;
  • биоразнообразие.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com