Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

5. Емисии в атмосферата

 • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
 • Емисии от точкови източници;
 • Неорганизирани емисии;
 • Собствен мониторинг;
 • Документиране и докладване;
 • Подготовка и изготвяне на:
  • Планове за управление на разтворители (ПУР) съгласно изискванията на Наредба №  7 от 2003 г;
  • флуорирани парникови газове (ФПГ);
  • вещества, нарушаващи озоновия слой (ВНОС);
 • Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com