Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

5. Емисии в атмосферата

  • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
  • Емисии от точкови източници;
  • Неорганизирани емисии;
  • Собствен мониторинг;
  • Документиране и докладване;
  • Подготовка и изготвяне на Планове за управление на разтворители съгласно изискванията на Наредба №  7 от 2003 г;
  • Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com