Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Еко Ризолв

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД - Eco Resolve Ltd, е създадена през 2008 година от специалисти с дългогодишен, прифесионален опит. Компанията предлага консултантски услуги в две основни направления: Управлението на околната среда и Безопасност и здраве при работа (БЗР) на територията на Република България и Европа.

Към настоящия момент „ЕКО РИЗОЛВ” ООД разполага с екип от висококвалифицирани и опитни специалисти, всеки от които има познания в определена професионална сфера, като по този начин осигурява на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа. Дружеството поддържа постоянен, щатен персонал от експерти по основните компоненти и фактори на околната среда: Въздух, Води, Почви, Биоразнообразие, Климат, Земни недра, Ландшафт, Природни обекти, Минерално разнообразие, Отпадъци, Химични вещества и смеси, Шум, Лъчения, Физични фактори, ГМО.

Екипът предлага професионални анализи и оценка на въздействия върху околната среда на база задълбочени полеви обследвания, експертен опит и актуална научни данни.

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД  работи на национално и европейско ниво, в партньорство с квалифицирани експерти и организации, за опазване на природата и предоставяне на възможности за устойчиво управление по отношение на околната среда.

Главната цел на Дружеството е оказване на квалифицирана, експертна помощ на операторите на технологични единици при проблеми и затруднения с екологичното управление и безопасността и здравето при работа свързани с българското и европейското законодателства.
   
„ЕКО РИЗОЛВ” ООД предлага консултантски услуги  за  подобряване и облекчаване  управлението на стопанските субекти, улесняване на комуникацията им с контролните органи и съдействие при решаване на проблеми в екологичен или БЗР аспект.
 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com