Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Служба по трудова медицина

  • Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи;
  • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите;
  • Мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  • Програми за обучение на ръководния персонал и на работещите;
  • Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
  • Нормативно изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
  • Правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • Помощ на комитетите и групите по условия на труд.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com