Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Химически вещества и смеси

  • Създаване на картотека на съхраняваните и използваните опасни химични вещества и смеси (ХВС)
  • Изработване на инструкции за безопасна работа с ХВС.
  • Изисквания за използване на лични предпазни средства

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com