Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД - Eco Resolve Ltd., е създадена през 2008 година от специалисти с дългогодишен, прифесионален опит. Компанията предлага консултантски услуги в областта на управлението на околната среда и и БЗР на територията на Република България.

Главната цел на Дружеството е експертно и ефективно подпомагане на клиенти на фирмата, в екологичен и БЗР аспект, с оглед на нарастващите им нужди и бързо променящите се законодателство и бизнес среда.

1. Изготвяне на Досие по Безопасност и здраве при работа /БЗР/

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба същото съдържа: правилник за вътрешен трудов ред; програми за провеждане на всички видове инструктажи; инструкции за безопасна работа с наличните машини и съоръжения; заповеди (за длъжностно лице по ЗБУТ,  КУТ/ ГУТ, отговорно лице за провеждане на инструктажи и обучения и др.)

2. Инструкции за безопасна работа по образец

Изготвят се инструкции за всички налични машини, транспортни средства и съоръжения в предприятието

3. Длъжностни характеристики

Длъжностни характеристики за длъжностите съгласно класификатора на професиите отговарящи на всички изисквания предявени към тях

4. Програми и Заповеди

 • Програми за провеждане на всички видове инструктажи и обучения – начален, периодичен, извънреден, на работно място, извънреден и ежедневен
 • Програма за превенция на риска в предприятието
 • Заповеди за изгарждане на  Комитет по условия на труд /КУТ/ и Група по условия на труд /ГУТ/
 • Заповед за отговорно лице по безопасност на труда
 • Заповед за видовете инструктажи и лицата, които ще ги провеждат
 • Изготвяне на служебни бележки по образец съгласно изискванията на Наредба № РД –07–2  /ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г./

5. Съоръжения с повишена опасност /СПО/

 • Начини за пускане в експлоатация
 • Технически прегледи
 • Обучение на персонала работещ с тях
 • Табели и знаци

6. За използваните химически вещества и смеси

 • Получаване и класифициране на информационни листове за безопасност
 • Използване на информационни листове
 • Необходими лични защитни средства

7. Лични предпазни средства и работно облекло

Изготвяне на списък на ЛПС и специалното работно облекло, в зависимост от производството и опасностите, които крие.

8. Годишна Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

 • Консултация относно нейното и на приложенията към нея попълване
 • Информация относно промени в действащите Наредби и други нормативни актове касаещи безопасните и здравословни условия на труд
 • Консултации по разследване и регистриране на възникнали трудови злополуки

9. Превози на опасни товари по шосе ADR /Международна спогодба/

 • Консултации относно документите съпровoждащи товара
 • Изисквания към превознитe средства
 • Обозначения и сигнализации
 • Необходима квалификаци

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com