Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Досие по Безопасност и здраве при работа

  • Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба досието съдържа: правилник за вътрешен трудов ред; програми за провеждане на всички видове инструктажи; инструкции за безопасна работа с наличните машини и съоръжения; заповеди (за длъжностно лице по ЗБУТ,  КУТ/ГУТ, отговорно лице за провеждане на инструктажи и обучения) и др.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com