Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

Калин Велев

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Биоразнообразие, Растителен и Животински свят,
Защитени територии, Защитени зони Натура 2000,
Екосистеми, Почви

 
Магистър по биология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Организатор на полевия мониторинг и отговорник за теренните проучвания (in situ). Професионален опит по отношение на биоразнообразие, растителен и животински свят, екосистеми, зони Натура 2000, защитени територии и обекти, почви и GIS. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти: Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Почви и Земни недра.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com