Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

Комплексни разрешителни

  • Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително;
  • Изработване на инструкции и формуляри за изпълнение на условия по КР;
  • Управление на предприятия с комплексни разрешителни
  • Изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС). 
  • Изработване и въвеждане на система за управление на околната среда, която включва инструкции и формуляри;
  • Съдействие при извършване на мониторинг, регламентиран в КР;Изготвяне на доклади за извършен мониторинг.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com