Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Нашият екип

Павел Пандърски

Управител на Еко Ризолв ООД
Експерт еколог.

Преподавател международни екологични стандарти и управление на отпадъците в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти, въздействия върху околната среда и човешкото здраве и безопасност и здраве при работа. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Ръководител на екип за изготвяне екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. 
 

Недка Инджова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт по управление на отпадъци
Експерт по управление на химични вещества и смеси

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на управлението на отпадъци и химикали и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Експертизи по регламенти REACH и CLP. Преподавател по управление на отпадъците. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за екологични фактори Отпадъци и Химични вещества и смеси.

Весела Калеева

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Води и Почви

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Води (повърхностни и подземни) и Почви. Разрешителни за водоползване и заустване, лабораторни анализи. Експертизи по отношение на планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Повърхностни води, Подземни води, Почви.

Ценка Ангелова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Въздух, Летливи органични съединения (ЛОС), Индустриален шум,
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компонент Въздух, управление на ЛОС, изготвяне на планове за управление на разтворители (ПУР), консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компонент Въздух и фактори Шум и Интензивно миришещи вещества.

Станка Салапатийска

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Биоразнообразие, Растителен и животински свят,
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Биоразнообразие, растителен и животински свят, консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Ландшафт.

Божана Божинова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт химични вещества и смеси, Екологични оценки (ЕО),
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на управлението на химични вещества и смеси и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Специалист екологични процедури, Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за фактор химични вещества и смеси.

Любен Пандърски

Нещатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Системи за управление на околната среда (СУОС), Екологични оценки (ЕО),
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС),
Вътрешен одитор ISO 14001 и ISO 9001
 
Инженер-технолог по хладилна техника и технология от ВИХВП Пловдив, Магистър по икономика от ВИНС Варна. Професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти и въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. 

Славка Джатова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа,
Орган по безопасност и здраве при работа,
Експерт транспорт и ADR,
 
Магистър машинен инженер от ВМЕИ София. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, Експерт транспорт и ADR, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. Професионален обучител на ръководни и производствени кадри. Орган по безопасност и здраве при работа на Еко Ризолв ООД. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за Вредни физични фактори, Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).

Маргарита Йорданова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа
 
Магистър машиностроителни технологии и производствена техника с професионална квалификация машинен инженер от Технически университет София, филиал Пловдив. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за Вредни физични фактори, Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).

Калин Велев

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Биоразнообразие, Растителен и Животински свят,
Защитени територии, Защитени зони Натура 2000,
Екосистеми, Почви

 
Магистър по биология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Организатор на полевия мониторинг и отговорник за теренните проучвания (in situ). Професионален опит по отношение на биоразнообразие, растителен и животински свят, екосистеми, зони Натура 2000, защитени територии и обекти, почви и GIS. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти: Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Почви и Земни недра.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com