Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

1. Вътрешен надзор на екологичните системи

 • Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа;
 • Химични вещества и смеси;
 • Проверка на структура и съдържание на Информационни листове за безопасност съгласно Регламент REACH 1907/2006 и Закон за защита вредното въздействие на химични вещества и смеси;
 • Н- предупреждения за опасност;
 • Р - препоръки за безопасност;
 • Отпадъци;
 • Условия на работна среда;
 • Разрешителни;
 • Влияние върху компонентите на околната среда:
  • води;
  • атмосферен въздух;
  • почви;
  • ландшафт;
  • биоразнообразие.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com