Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ


СПЕЦИАЛИСТИ ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Павел Пандърски
Експерт еколог. 

Преподавател международни екологични стандарти и управление на отпадъците в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти, въздействия върху околната среда и човешкото здраве и безопасност и здраве при работа. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Ръководител на екип за изготвяне екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др.

Недка Инджова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт по управление на отпадъци
Експерт по управление на химични вещества и смеси

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на управлението на отпадъци и химикали и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Експертизи по регламенти REACH и CLP. Преподавател по управление на отпадъците. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за екологични фактори Отпадъци и Химични вещества и смеси. Анализатор ГМО.

Весела Калеева
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Води и Почви

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Води (повърхностни и подземни) и Почви. Разрешителни за водоползване и заустване, лабораторни анализи. Експертизи по отношение на планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Повърхностни води, Подземни води, Почви.

Ценка Ангелова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Въздух, Летливи органични съединения (ЛОС), Индустриален шум, 
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компонент Въздух, управление на ЛОС, изготвяне на планове за управление на разтворители (ПУР), консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компонент Въздух и фактори Шум и Интензивно миришещи вещества.

Станка Салапатийска
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Биоразнообразие, Растителен и животински свят, 
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Биоразнообразие, растителен и животински свят, консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Ландшафт.

Божана Божинова

Експерт химични вещества и смеси, Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС)

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на управлението на химични вещества и смеси и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Специалист екологични процедури, Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за фактор химични вещества и смеси.

Любен Пандърски
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Системи за управление на околната среда (СУОС), Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС),
Вътрешен одитор ISO 14001 и ISO 9001
 
Инженер-технолог по хладилна техника и технология
 от ВИХВП Пловдив, Магистър по икономика от ВИНС Варна. Професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти и въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др.

Станка Чокова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Води и Пречистване на отпадъчни води, Почви,
Лабораторни анализи,
Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС),
 
Инженер-химик технология на водата
 от ВХТИ „Проф. Асен Златаров” гр. Бургас.
Дългогодишен ръководител на Регионална лаборатория Пловдив към ИАОС. Професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти и въздействия върху компонент Води. Дългогодишен експертен опит по третиране на производствени отпадъчни води, водоподготовка и лабораторен анализ и контрол. Консултиране на предприятия с ПСОВ, КР, СУОС. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др.

Исидора Иванова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Отговорник комплексно обслужване клиенти,
Експерт Зелени системи и намаляване негативните въздействия върху ОС

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Бакалавър по политически науки от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по международни проекти и екологично управление на индустриални обекти и въздействия върху човешкото здраве и компонентите на околната среда. Специалист екологични процедури. Специалист зелени защитни пояси.

Катерина Димитрова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Климат
Стажант Въздух и Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС)
 
Студент Екология
 в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

Моника Кръстева
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Инженер-еколог
Стажант по компонент Въздух и Оценка на въздействието върху околната среда
Експерт в областта на управлението на утайки
 
Студент - Бакалавър “Енергия и Екологично инженерство” в Университета на Тампере
, Финландия.Международен опит по отношение на управление на компонентите на околната среда и въздействието върху човешкото здраве. Стажант по компонент Въздух. Специализира в математическо моделиране на замърсяването на атмосферния въздух с вредности.
 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com