Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Досие по Безопасност и здраве при работа

 • Документи, изискващи се съгласно изискванията на действащата нормативна база:
  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • програми за провеждане на всички видове инструктажи
  • инструкции за безопасна работа с наличните машини и съоръжения
  • заповеди (за длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, отговорно лице за провеждане на инструктажи
  • документи за учредяване и работа на  Комитета по условия на труд /КУТ/  или Групата по условия на труд /ГУТ/, и др.
 • Актуализация на документи във връзка с възникнали промени в действащите нормативни актове свързани с безопасните и здравословни условия на труд

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com