Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

На Ваше разположение ще бъдат екип от специалисти, които при необходимост ще оказват съдействие и експертна помощ по следните теми:
  • По нашите дейности;
  • При кандидатстване за разрешителни режими;
  • Изработване на проектна документация;
  • Аналитична дейност;
  • Мониторинг от акредитирани лаборатории;
  • Всички въпроси, свързани с управление на околната среда, безопасността и здравето при работа.

Павел Пандърски

Експерт еколог. 

Преподавател международни екологични стандарти и управление на отпадъците в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти, въздействия върху околната среда и човешкото здраве и безопасност и здраве при работа. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Ръководител на екип за изготвяне екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. 

Недка Инджова

Експерт по управление на отпадъци
Експерт по управление на химични вещества и смеси

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на управлението на отпадъци и химикали и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Експертизи по регламенти REACH и CLP. Преподавател по управление на отпадъците. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за екологични фактори Отпадъци и Химични вещества и смеси.

Весела Калеева

Експерт Води и Почви

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Води (повърхностни и подземни) и Почви. Разрешителни за водоползване и заустване, лабораторни анализи. Експертизи по отношение на планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Повърхностни води, Подземни води, Почви.

Ценка Ангелова

Експерт Въздух, Летливи органични съединения (ЛОС), Индустриален шум, 
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компонент Въздух, управление на ЛОС, изготвяне на планове за управление на разтворители (ПУР), консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компонент Въздух и фактори Шум и Интензивно миришещи вещества.

Станка Салапатийска

Експерт Биоразнообразие, Растителен и животински свят, 
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Биоразнообразие, растителен и животински свят, консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Ландшафт.

Божана Божинова

Експерт химични вещества и смеси, Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на управлението на химични вещества и смеси и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Специалист екологични процедури, Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за фактор химични вещества и смеси.

Любен Пандърски

Експерт Системи за управление на околната среда (СУОС), Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС),
Вътрешен одитор ISO 14001 и ISO 9001
 
Инженер-технолог по хладилна техника и технология от ВИХВП Пловдив, Магистър по икономика от ВИНС Варна. Професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти и въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. 

Калин Велев

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Биоразнообразие, Растителен и Животински свят,
Защитени територии, Защитени зони Натура 2000,
Екосистеми, Почви

 
Магистър по биология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Организатор на полевия мониторинг и отговорник за теренните проучвания (in situ). Професионален опит по отношение на биоразнообразие, растителен и животински свят, екосистеми, зони Натура 2000, защитени територии и обекти, почви и GIS. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти: Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Почви и Земни недра.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com