Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Нашият екип

Станка Чокова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Води и Пречистване на отпадъчни води, Почви,
Лабораторни анализи,
Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС),

 
Инженер-химик технология на водата от ВХТИ „Проф. Асен Златаров” гр. Бургас.
Дългогодишен ръководител на Регионална лаборатория Пловдив към ИАОС. Професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти и въздействия върху компонент Води. Дългогодишен експертен опит по третиране на производствени отпадъчни води, водоподготовка и лабораторен анализ и контрол. Консултиране на предприятия с ПСОВ, КР, СУОС. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com