Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

6. Емисии на отпадъчни води

Производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води
  • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
  • Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
  • Подготовка и изготвяне на Планове за собствен мониторинг съгласно изискванията на Наредба №  1 от 2011 г;
  • Изготвяне на декларации и доклади съгласно изискванията на Закона за водите;
  • Собствен мониторинг;
  • Документиране и докладване.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com