Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

7. Управление на отпадъците

Консултации и съдействие по отношение на:
 • Образуване на отпадъци;
 • Събиране и приемане на отпадъци;
 • Предварително съхраняване на отпадъците;
 • Транспортиране на отпадъци;
 • Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
 • Обезвреждане на отпадъци;
 • Контрол и измерване на отпадъци;
 • Анализ на отпадъци;
 • Документиране и докладване;
 •  Класификация на отпадъците;
 • Изработване на Работни листове съгласно Наредба №2;
 • Управление на масово разпространени отпадъци;
 • Задължения като юридическо лице, което пуска на пазара опаковки и опаковани стоки;
 • Управление на строителни отпадъци, изработване на План за управление на строителни отпадъци (при необходимост) и изработване на придружаваща документация;
 • Изработване на Заявления за Регистрационни и Разрешителни документи и/или за техни изменения и допълнения;
 • Регистрация и водене на отчетност в НИСО;
 • Обучение за работа с НИСО на опълномощени лица.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com