Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД - Eco Resolve Ltd., е създадена през 2008 година от специалисти с дългогодишен, прифесионален опит. Компанията предлага консултантски услуги в областта на управлението на околната среда и безопасността и здравето при работа (БЗР) на територията на Република България.

Главната цел на Дружеството е експертно и ефективно подпомагане на обслужваните клиенти, в екологичен и БЗР аспект, с оглед на нарастващите им нужди и бързо променящите се законодателство и бизнес среда. Подготовка на система за управление и пълната документация за осигуряване на безопасност и здраве при работа на предприятие.
 
Службата по трудова медицина на „Еко Ризолв“ ООД осигурява обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от  Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 
„Еко Ризолв“ ООД извършва дейности като орган по безопасност и здраве при работа.

 

Досие по Безопасност и здраве при работа

 • Документи, изискващи се съгласно изискванията на действащата нормативна база:
  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • програми за провеждане на всички видове инструктажи
  • инструкции за безопасна работа с наличните машини и съоръжения
  • заповеди (за длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, отговорно лице за провеждане на инструктажи
  • документи за учредяване и работа на  Комитета по условия на труд /КУТ/  или Групата по условия на труд /ГУТ/, и др.
 • Актуализация на документи във връзка с възникнали промени в действащите нормативни актове свързани с безопасните и здравословни условия на труд

Инструкции за безопасна работа

 • Изготвяне на инструкции за наличната техника, транспортни средства и съоръжения в предприятието.

Програми и Заповеди

 • Програми за провеждане на всички видове инструктажи и обучения – начален, периодичен, на работно място, извънреден и ежедневен
 • Програма за превенция на риска в предприятието
 • Заповеди за изграждане на Комитет по условия на труд /КУТ/ или Група по условия на труд /ГУТ/
 • Заповеди за отговорно лице по безопасност на труда
 • Заповеди за видовете инструктажи и лицата, които ще ги провеждат

Съоръжения с повишена опасност /СПО/

 • Изисквания за въвеждане на СПО в експлоатация
 • Изисквания за провеждане на технически прегледи
 • Изисквания за обучение на персонала работещ с тях
 • Изисквания за табели и знаци

Химически вещества и смеси

 • Създаване на картотека на съхраняваните и използваните опасни химични вещества и смеси (ХВС)
 • Изработване на инструкции за безопасна работа с ХВС.
 • Изисквания за използване на лични предпазни средства

Лични предпазни средства и работно облекло

 • Изготвяне на списък на ЛПС и специалното работно облекло, в зависимост от производството и опасностите, които създава.

Годишна Декларация по чл. 15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/

 • Изисквания за попълване и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
 • Специфични изисквания при попълване на Приложенията
 • Информация относно промени в действащите Наредби и други нормативни актове касаещи безопасните и здравословни условия на труд

Трудови злополуки

 • Консултации за установяване, разследване, регистриране и отчитане на възникнали трудови злополуки;
 • Изготвяне на документи, изискващи се за регистриране на трудова злополука.

Пожарна и аварийна безопасност

 • Създаване на Досие по пожарна безопасност за обект
 • Изработване на Авариен план за обект съгласно чл. 35 и чл. 36 от Закона за защита при бедствия

Служба по трудова медицина

 • Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи;
 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите;
 • Мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 • Програми за обучение на ръководния персонал и на работещите;
 • Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Нормативно изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 • Правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Помощ на комитетите и групите по условия на труд.

Превози на опасни товари по шосе ADR

 • Изисквания към документацията и превознитe средства
 • Обозначения и сигнализации
 • Необходима квалификация

Обучения по БЗР

 • Обучения по Наредбата за обученията и инструктажа по БЗР
 • Обучения за безопасна работа с ХВС
 • Обучения за ръчна работа с тежести
 • Първоначално и ежегодни обучения на членовете на КУТ / ГУТ

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com