Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Служба по трудова медицина „Еко Ризолв“ ООД предлага консултации и професионални услуги по отношение на оценка на риска, безопасност на труда, професионални заболявания, трудов травматизъм, изискванията при работа с опасни химични вещества и смеси и др.

СТМ „Еко Ризолв“ ООД осигурява обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от  Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
 
В СТМ „Еко Ризолв“ ООД работят висококвалифицирани специалисти с опит в трудовата медицина и трудовия травматизъм и осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Службата по трудова медицина предлага:
  • извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност;
  • участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  • разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
  • организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
  • подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
  • подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане;
  • консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.
ЕКИП НА СТМ „ЕКО РИЗОЛВ“ ООД

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com