Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

1. Вътрешен надзор на екологичните системи

 • Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа;
 • Химични вещества и смеси;
 • Проверка на структура и съдържание на Информационни листове за безопасност съгласно Регламент REACH 1907/2006 и Закон за защита вредното въздействие на химични вещества и смеси;
 • Класификация на смеси в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006;
 • Отпадъци;
 • Условия на работна среда;
 • Разрешителни;
 • Влияние върху компонентите на околната среда:
  • води;
  • атмосферен въздух;
  • почви;
  • ландшафт;
  • биоразнообразие.

2. Консултации по управление на околната среда

 • Помощ при Въвеждане на СУОС съгласно EMAS и ISO 14000;
 • Структура и отговорности;
 • Обучение;
 • Обмен на информация;
 • Документиране и докладване;

3. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.


4. Използване на ресурси

 • Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
 • Използване на енергия / измерване, документиране, докладване/;
 • Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване, документиране и докладване/;
 • Оптимизиране на потреблението на ресурси;
 • Най-добри налични техники (НДНТ);

5. Емисии в атмосферата

 • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
 • Емисии от точкови източници;
 • Неорганизирани емисии;
 • Собствен мониторинг;
 • Документиране и докладване;
 • Подготовка и изготвяне на:
  • Планове за управление на разтворители (ПУР) съгласно изискванията на Наредба №  7 от 2003 г;
  • флуорирани парникови газове (ФПГ);
  • вещества, нарушаващи озоновия слой (ВНОС);
 • Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година.

6. Емисии на отпадъчни води

Производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води
 • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
 • Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
 • Подготовка и изготвяне на Планове за собствен мониторинг съгласно изискванията на Наредба №  1 от 2011 г;
 • Изготвяне на декларации и доклади съгласно изискванията на Закона за водите;
 • Собствен мониторинг;
 • Документиране и докладване.

7. Управление на отпадъците

Консултации и съдействие по отношение на:
 • Образуване на отпадъци;
 • Събиране и приемане на отпадъци;
 • Предварително съхраняване на отпадъците;
 • Транспортиране на отпадъци;
 • Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
 • Обезвреждане на отпадъци;
 • Контрол и измерване на отпадъци;
 • Анализ на отпадъци;
 • Документиране и докладване;
 •  Класификация на отпадъците;
 • Изработване на Работни листове съгласно Наредба №2;
 • Управление на масово разпространени отпадъци;
 • Задължения като юридическо лице, което пуска на пазара опаковки и опаковани стоки;
 • Управление на строителни отпадъци, изработване на План за управление на строителни отпадъци (при необходимост) и изработване на придружаваща документация;
 • Изработване на Заявления за Регистрационни и Разрешителни документи и/или за техни изменения и допълнения;
 • Регистрация и водене на отчетност в НИСО;
 • Обучение за работа с НИСО на опълномощени лица.

8. Шум

Емисии, контрол и измерване

9. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

 • Собствен мониторинг на подземни води;
 • Документиране и докладване.

10. Екологични щети

 • Публичен регистър;
 • Оценка по ЗОПОЕЩ.

11. Преходни и анормални режими на работа


12. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях


13. Енергийна ефективност (ЕЕ)

 • Обследване на ЕЕ;
 • Одитиране;
 • Документиране и докладване.

14. Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша


15. Пожарна и аварийна безопасност


16. Лабораторни анализи и мониторинг


17. Консултации по система НАССР


18. Предлагане на технически решения

за оптимизиране на производствени и енергийни системи

19. Изработване и подготовка на цялостна документация

за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ.

20. Изготвяне на заявление и участие

във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително - изработване на заявления, участие и съдействие по всички етапи до получаване на КР; изменения на КР; управление на предприятия с комплексни разрешителни.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com