Консултант по управление
на околната среда и БЗР

ESA стандарт

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТГОВОРНОСТИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Environmental Site Assessment (ESA) доклад съгласно стандарт E1527-13
 
„Еко Ризолв“ ООД извършва за своите клиенти надлежна проверка и изготвяне на екологична оценка на обекти (ESA) предмет на търговски сделки по закупуване или наемане на търговски, промишлени обекти, земи или други имоти (преди да бъде сключена сделката), при преструктуриране или разширяване на производствените площи и други свързани дейности. ESA, съкращение от Environmental Site Assessment, е оценка на недвижима собственост с цел идентифициране на всички съществуващи или потенциални екологични проблеми - наличие и обхват на замърсяване на почвата, подземните и/или повърхностните води (напр. от нефтопродукти, тежки метали, пестициди или хербициди), както и наличието в сградите на продукти като азбест, оловна боя или мухъл. Такива екологични оценки могат да бъдат изготвени за търговски, промишлени и многофамилни жилищни имоти, както и за незастроена земя.

Оценката започва с Фаза I ESA и е последвана при доказана необходимост от Фаза II ESA.

Фаза I ESA

Целта на Фаза I ESA е да оцени състоянието на околната среда на обследвания имот и да идентифицира признатите условия на околната среда (REC), във връзка с имота. Фаза I ESA включва следните дейности:
 • Проверка на място за петролни продукти, зони за съхранение на опасни химикали, химически разливи, подземни и наземни резервоари за съхранение, утаители, ями, както и други съоръжения;
 • Преглед на съществуващите местни бази данни, относно (но не само) подземни резервоари за съхранение (USTs), надземни резервоари за съхранение (ASTs), известни или предполагаеми случаи на изпускане, съхранение на опасни вещества и изхвърляне на опасни отпадъци включително петролни продукти, както и резултати от институционален и инженерен контрол;
 • Преглед на исторически източници, включително въздушни снимки, топографски, исторически и специализирани карти, екологични доклади и регистри на държавни и местни структури по околна среда, строителни, противопожарни и здравни отдели;
 • Провеждане на интервюта с наематели, настоящи и минали собственици, ключови мениджъри на обекти, съседи, държавни институции или други запознати с обследвания имот;
 • Документален преглед на публичните регистри относно съседни имоти и проверка на място за идентифициране на потенциални и реални опасности от замърсяване и оценка на риска от замърсяване за обследвания имот;
 • Преглед на физическата обстановка на обследвания имот, включително обща геология, топография, хидрология и хидрогеология;
 • Преглед на потенциалните условия за проникване на летливите химични агенти (VECs) от замърсени почва или подземни води към вътрешното пространство на сгради;
 • Извън задължителния обхват в оценката могат да бъдат включени данни за мухъл, олово, радон, азбест, влажни зони, защитени територии, зони с потенциална опасност от наводнение и сеизмичност.
Фаза II ESA

В случай, че по време на Фаза I ESA бъдат идентифицирани реални или потенциални негативни въздействия върху околната среда, може да бъде предложено изпълнение на Фаза II ESA, която включва реално пробонабиране, анализ и оценка на съществуващо замърсяване с петролни въглеводороди, летливи органични съединения, метали и други замърсители. Основните приложими дейности са:
 • Вземане на проби от повърхностни и/или подземни води, анализ и оценка на състоянието;
 • Вземане на проби от почва, почвени пари, анализ и оценка;
 • Геофизични тестове за идентифициране на подземни резервоари;
 • Вземане на проби от въздуха в помещенията за оценка на рисковете за човешкото здраве;
 • Изготвяне на мониторингови сондажи за наблюдение, анализ и оценка на подземните води.
Отчитане на резултатите

След изпълнение на дейностите по Фаза I ESA и Фаза II ESA, „Еко Ризолв“ ООД ще предостави на своите клиенти (възложители на екологичната оценка по стандарт ASTM E1527):
 • Доклад по Фаза I ESA в съответствие със стандарт ASTM E1527, включително становище за необходимостта от изпълнение на Фаза II ESA;
 • Доклад по Фаза II ESA в съответствие със стандарт ASTM E1527 (при провеждане на тази фаза) с включени протоколи от изпълнените пробонабиране и лабораторни изпитвания.
Докладите са изключителна собственост на клиента (възложителя на екологичната оценка по стандарт ASTM E1527) и не подлежат на уведомителен, съгласувателен режим или друга форма на задължение за информиране на трети лица, включително органи на държавната администрация.
 
 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com