Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Годишна Декларация по чл. 15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/

  • Изисквания за попълване и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  • Специфични изисквания при попълване на Приложенията
  • Информация относно промени в действащите Наредби и други нормативни актове касаещи безопасните и здравословни условия на труд

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com