Консултант по управление
на околната среда и БЗР

ISO СТАНДАРТИ

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД предлага консултантски услуги в областта на Системите за управление съгласно международните стандарти:
 • ISO 9001 - Управление на качеството;
 • ISO 14001 - Управление на околната среда;
 • ISO 45001 - Здраве и безопасност на работното място;
 • ISO 50001 - Управление на енергията;
 • Интегрирани системи за управление в която поне две дисциплини на управление са интегрирани и свързани в управленска единица,
 • Съответствие със законовите изисквания (Legal compliance).
Системите за управление определят начина, по който нашите клиенти ще организират и контролират своите структури и процеси, за да действат систематично, да осигурят безпроблемно протичане на процесите и да постигнат планираните резултати, като се изправят пред предизвикателствата на пазара и очакванията на своите персонал, клиенти и други заинтересовани страни. Въвеждането на Системи за управление е доброволен акт, което означава, че всяка една организация може да разработи и внедри такава система и да се възползва от нейния ефект върху своя бизнес.

ДЕЙНОСТИ

„Еко Ризолв“ ООД извършва дейности по разработване, внедряване, поддържане, вътрешно одитиране и обучение насочени към Системите за управление съгласно международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, Интегрирани системи за управление, както и правилното прилагане на системите за управление, осигуряващо спазване на разнообразните законови и регулаторни изисквания (Legal compliance).

Съответствие със законовите изисквания

Законовото съответствие е процес, гарантиращ на нашите клиенти, че бизнеса им се придържа към сложните правила, политики и процедури в областта на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, спецификите в производствената дейност и енергийните процеси, произтичащи от националното и европейското законодателство. Постигането на съответствие включва познаване и разбиране на законодателството, което следва да се прилага в организацията и демонстриране, че бизнесът и неговите субекти са в съответствие по всяко време.

„Еко Ризолв“ ООД осигурява за нашите клиенти процес на законово съответствие като част от въвеждане и поддържане на системите за управление или като самостоятелна услуга, посредством:
 • Анализ на дейността (бизнеса) и законовите стандарти;
 • Предварителна оценка на приложимото национално и европейско законодателство и правните последици;
 • Въвеждане на структура за уведомяване – вътрешни правила, процедури, политики;
 • Определяне на задълженията за докладване;
 • Поддържане на правен регистър и нормативно изискуеми записи;
 • Периодичен мониторинг и актуализация на приложимото законодателство.
Разработване на Системи за управление
 • Разбиране изискванията на ISO стандарта в зависимост от степента на готовност на клиента за въвеждане на Система за управление.
 • Изготвяне на приложимата документация в съответствие изискванията на ISO стандарта и приложимото законодателство.
 • Предоставяне на клиента на пълния обем приложима документация, включваща политики, правила, форми и други видове документирана информация, според вида и обхвата на Системата за управление, големината, вида, естеството и предмета на дейност на организацията.
Внедряване на Системите за управление
 • Разпространение в организацията на клиента на разработената Система за управление.
 • Обучение на мениджърският екип и персонала.
 • Подкрепа при възприемане на разработената Система за управление от мениджърският екип и персонала на клиента, както и при практическото й прилагане.
 • Подкрепа на клиента при подготовката за сертификационен одит.
Поддържане на Системите за управление
 • Перманентно подпомагане и подкрепа на клиента в периода на функциониране на Системата за управление.
 • Периодично отчитане на натрупаните доказателства, необходими за следващите елементи от процеса, попълване и актуализиране на документираната информация.
 • Подкрепа при планиране и изпълнение на задълженията за спазване.
 • Подготовка на действащата Система за управление за последващи одити от първа, второ или трета страна.
Вътрешно одитиране
 • Провеждане на вътрешни одити на въведените Системи за управление.
 • Отчитане наличието на проблеми, рискове и възможности за подобряване.
 • Анализ на събраната информация за функционирането на Системата за управление, предоставяне на решения за необходимостта от коригиращи действия, изменения на Системата за управление и ресурси.
 • Разработване на коригиращи действия за отстраняване на причините за възникнали несъответствия, предотвратяващи повторната им поява.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com