Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Комплексно обслужване

Еко Ризолв ООД – консултант по управление на околната среда и БЗР – предлага
на своите клиенти различно по обхват комплексно обслужване. То може да включва
комбиниране на някои или всички професионални услуги предлагани от консултанта:
 • Управление на екологичните системи (по отношение на Въздух, Води, Почви, Биоразнообразие, Климат, Земни недра, Ландшафт, Природни обекти, Минерално разнообразие, Отпадъци, Химични вещества и смеси, Шум, Лъчения, Физични фактори, ГМО);
 • Безопасност и здраве при работа (БЗР) – изпълнение на изискванията по ЗБУТ и подзаконовата нормативна база като орган по безопасност и здраве;
 • Служба по трудова медицина (СТМ) - обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от  Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Изпълнение на всички законови процедури и документиране в екологичен и БЗР аспект;
 • Водене на всички видове отчетност свързани с околна среда и БЗР;
 • Организиране и изпълнение на лабораторните измервания и мониторинги изискуеми от екологичното законодателство;
 • Оценяване на риска на работното място;
 • Разследване на причините за трудов травматизъм;
 • Подпомагане на разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите;
 • Измерване на физични и химични фактори на работна среда;
 • Измерване елементите на микроклимата, осветление, шумови характеристики на работните места, вибрации, измерване елементите на електробезопасността, мълниезащита и др.;
 • Организиране на медицински прегледи, анализи и медицинско обслужване на територията на предприятията.
 • Организиране на обучения по оказване на първа долекарска помощ, на служители и работници;
 • Извършване на Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС) и Екологични оценки (ЕО) според изискванията на законодателството;
 • Изготвяне и поддържане на целия набор от документи, необходими за функционирането на предприятие в сферата на околната среда и БЗР;
 • Организиране на докладванията изисквани от законодателството, за и от името на икономическите субекти, свързани с околната среда и БЗР;
 • Подготвяне на заявления и задания за получаване на разрешителни свързани с
 • околна среда и БЗР;
 • Осигуряване и организиране на Пожарна и аварийна безопасност на територията на предприятията;
 • Обучения на специалисти в сферата на околната среда и БЗР;
 • Обучения на отговорните лица по БЗР, представителите на КУТ и ГУТ и управителите на предприятията според изискванията на ЗБУТ;
 • Обучения на лицата, които са определени да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Обучения свързани с безопасна работа (работници, управляващи мотокари и електрокари; електротехническия персонал; при ръчна работа с тежести и при използване на колички и вагонетки; работещи в експлозивна атмосфера и с експозиция на химични вещества и смеси;
 • Обучения на отговорници на СПО (повдигателни съоръжение, съдове под налягане, котли, газови съоръжения и др.);
 • Организиране на обучения на водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка;
 • Периодични прегледи на съоръжения под налягане, асансьори, повдигателни съоръжения /кранове, подвижни работни площадки/, газови инсталации за втечнени въглеводородни газове /горивни уредби и бутилкови инсталации/ и др.; 
 • Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи (вкл. замерване на топлинни загуби от сгради и електрически съоръжения и проводници с термо-визионна камера);
 • Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение.
 • Комплексни разрешителни: изработване на заявления, участие и съдействие по всички етапи до получаване на КР; изменения на КР; управление на предприятия с комплексни разрешителни;
 • Вътрешни одити по СУ (ISO, EMAS) и сертификационни одити;
 • Озеленяване и професионална поддръжка на зелени площи;
 • Създаване на лесозащитни зони и зелени филтри (въздух, води, почви);
 • Организиране на дезинфекция, дезинсекция, дератизация /ДДД/;
 • Професионална застрахователна дейност;
 • Консултации по защита на личните данни (GDPR).

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com