Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за клиенти

Една от основните грижи на ЕКО РИЗОЛВ ООД е сигурността на лични данни на физическите лица – наши клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.
Тази Политика цели да разясни защо събираме и как се отнасяме към с предоставената ни от Вас информация и лични данни.
Тази политика се отнася до събираните лични данни от клиентите на ЕКО РИЗОЛВ ООД, ЕИК  200317322, седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, 4000, район “Център”, ул. “Света Петка” 16, телефонен номер: 032/66 85 77,  наричано навсякъде по-долу за краткост „Дружеството“ или „Ние“/ в качеството му на Администратор на лични данни.
Моля, преди да станете наш клиент и/или да използвате нашия сайт, прочетете внимателно настоящото изложение, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”. Ще обработваме личната информация, предоставена ни от Вас (независимо дали чрез нашия сайт, Вашата кандидатура за клиент, наш партньор или друг начин) по начина, който е описан в тази Политика.

Принципи, при обработка на Вашите данни

Ние спазваме следните принципи при обработване на Вашите лични данни:
1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – това означава, че ние обработваме Вашите данни само когато за това е налице правно основание, добросъвестно и по прозрачен спрямо Вас начин.
2. Принцип на ограничение на целите - това означава, че ние събираме Вашите данни само за конкретни, изрично указани по-долу в настоящата Политика легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
3. Принцип на свеждане на данните до минимум - това означава, че ние събираме само такъв обем от данни, който е сведен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
4. Принцип на точност – ние предприемаме всички разумни и достъпни ни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
5. Принцип на ограничение на съхранението – ние съхраняваме данните за период, не по-дълъг от нормативно определения от приложимото законодателство на Република България или за срок, необходим за целите, за които се обработват данните.
6. Принцип на лоялност и поверителност – ние осигуряваме подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме съответните и достъпни за нас подходящи технически или организационни мерки като се отчита наличната технология.
 
 
 
 
 


Цели на обработката

За Ваше улеснение, по-долу Ви предоставяме разбираемо защо обработваме Вашите лични данни:
 1. За сключване и изпълнение на договорни правоотношения;
2. Събираме лични данни и ги обработваме, за да отговорим на законовите и регулаторните изисквания;
3. Осъществяване на контакт по повод Ваше запитване.
4. В други, не упоменати по-горе случаи, когато това е наше законово задължение или е необходимо с цел защита на легитимен или обществен интерес.
 
Лични данни, които събираме
ЕКО РИЗОЛВ ООД, като Администратор на лични данни, най -  често събира от Вас или от лицето, което Ви представлява следните лични данни, които се включват в  договора, който желаете да сключите:
  • Имена;
  • ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане;
  • Адрес – постоянен и за кореспонденция.
 
За да се свържем с Вас и да Ви изпратим оферта, уведомление или друга информация, както и в случаите, когато правите запитване през интернет страницата ни ЕКО РИЗОЛВ ООД, събира данни относно:
 
·       Електронен адрес – имейл;
 
·       Мобилен или друг номер за контакт с вас.   
 
При подписване на договори ЕКО РИЗОЛВ ООД събира и следните лични данни и информация за:
 
  • Банкови сметки;
  • Произход на средства – в предвидените от закона случаи.
 
С кого споделяме Вашите лични данни?
Ще използваме всички необходими мерки, за да се уверим, че предоставената ни от Вас информация се съхранява надеждно и сигурно.
Публични органи – като съдилища, поркуратура, органи по националната сигурност, регулаторни органи – комисии и други;
Счетоводители, одитори, адвокати, IT -специалисти.
Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме, с която и да е друга компания за нейна собствена употреба.
Предаване на данни в друга държава
Без Ваше съгласие ЕКО РИЗОЛВ ООД  няма да предава данните Ви в друга държава, членка на ЕС или трета държава.
Мерки за защита на лични данни
ЕКО РИЗОЛВ ООД  прилага множество технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни: съхраняване данните на сървъри, снабдени с надеждни съвременни защити и протоколи за сигурност; контрол на достъпа до лични данни чрез ограничаване на лицата, имащи право да обработват данните;  използване на пароли за достъп; ограничение за използване на мобилни устройства /лаптопи, телефони/ при обработване и съхранение на лични данни; прилага мерки по сигурността на помещенията и местата в тях, където се съхраняват лични данни; приема вътрешни актове,  относно защитата на лични данни;  изисква от своите партньори, доставчици на услуги и други лица, на които споделя лични данни да прилагат съответни мерки по защита на личните данни.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

 
ЕКО РИЗОЛВ ООД  ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за минимално необходимия за тях срок.
 
ЕКО РИЗОЛВ ООД не обработва лични данни за целите на директен маркетинг.
 
Ако вече не сте наш клиент, ние ще съхраняваме Вашите данни само за минималния период от време, необходим за защита на нашите интереси и права и в съответствие с наложените ни законови и регулаторни задължения.

Какви са Вашите права?

Достъп до Информация

Вие имате право на достъп до съхраняваната информация за Вас
Вашето право на достъп може да се използва в съответствие със закона за Защита на Личните Данни в България  и приложимото законодателство на ЕС в областта на личните данни.
Моля имате предвид, че Вашето право на достъп не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на коригиране

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства:
a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 
б)  Вие оттегляте  своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 
в)  Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 
Ние ще изпълним Вашето искане в разумен срок и доколкото е допустимо по силата на действащи законови регулация.

Право на ограничаване на обработването

1.   Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
a) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 
б)  обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 
в) Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 
г)  Вие сте възразили срещу обработването за периода на проверка проверка дали законните основания, посочени от нас имат преимущество пред интересите Ви.
2.   Когато обработването е ограничено съгласно т.1 по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието Ви или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.
3.   Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването съгласно т. 1 по-горе, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Други

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

Промени в нашата Политика

Всички промени, които правим в нашата Политика за в бъдеще, ще бъдат обявени на нашия интернет сайт своевременно и тези промени ще бъдат в сила от датата на публикуването им.
Ако извършим някакви материални или значителни промени в тази Политика, ние ще направим усилие да Ви информираме на имейл, съобщение на Сайта или други договорени начини за комуникация.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Сайтът използва бисквитки, за да предоставя по-добра и персонализирана услуга на клиентите.

Тази Политика за Бисквитки обяснява какво са бисквитки, как те се използват на Сайта и как да регулирате тяхното използване.
Какво са Бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко информация, които се изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до сайта. След това бисквитките се изпращат обратно в началния сайт при всяко посещение в него или към друг сайт, който разпознава това куки. Бисквитките са полезни, тъй като позволяват на един сайт да разпознава компютъра на клиента.
Може да намерите повече информация за бисквитки на адрес www.allaboutcookies.org

Използване на Бисквитки на Сайта
Бисквитките се използват на сайта по различни причини. Те включват, но не са ограничени до, следното:
Функционалност - тези бисквитки съхраняват информация, която позволява запомнянето на предпочитания, например език, коефициенти и настройки. Те се използват и в интерес на потребителите, като например предотвратяват показването два пъти на едно и също съобщение.
Защита от Измама - тези бисквитки съхраняват информация, която позволява прекратяване на злоупотреба при използване на Сайта.
Проследяване - тези бисквитки позволяват съхраняване на информация относно това как клиентът е попаднал на нашата страница. Ние трябва да знаем това, за да може да уреждаме взаимоотношенията си с нашите Партньори.
Анализ - тези бисквитки позволяват разпознаването и преброяването на потребителите, а също и проследяването на модела, който тези потребители използват, за да разглеждат нашия Сайт. Това ни помага да подобрим работата на Сайта, като например, улесним потребителите да открият лесно това, което търсят, или им предоставим рекламите и информацията, от която се нуждаят, като в същото време проследяваме ефективността на тези реклами и информация.
Ако в Сайта има препратки към сайтове на трети лица, важно е да помните, че тези сайтове ще имат свои бисквитки и политики, които ще регулират предоставената от Вас информация. Ако използвате сайт на трети лица, моля прочетете и техните политики за бисквитки преди да използвате такива сайтове.
Управление на Бисквитки
За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук.
За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org
Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.
 Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт.
 
 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com