Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

ЕКИП НА СТМ „ЕКО РИЗОЛВ“ ООД

Райна Илиева
Щатен служител на „Еко Ризолв“ ООД
Експерт по трудова медицина и трудов травматизъм
Експерт Безопасност и здраве при работа

 
Магистър лекар, специалност „трудова медицина” от ВМИ София. Професионален опит с 40 годишен стаж в областта на трудовата медицина, в т.ч. участие в създаването на нормативни актове, свързани с дейността на Службите по трудова медицина, както и извършване на контролна дейност на същите. Специалист по безопасност и здраве при работа и трудова медицина. Специалист по трудов травматизъм. В СТМ на Еко Ризолв лекар със специалност „трудова медицина“.

Славка Джатова
Щатен служител на „Еко Ризолв“ ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа
Орган по безопасност и здраве при работа
Експерт транспорт

 
Магистър машинен инженер от ВМЕИ София. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, Експерт транспорт и ADR, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. Професионален обучител на ръководни и производствени кадри. Орган по безопасност и здраве при работа на "Еко Ризолв" ООД. В СТМ на „Еко Ризолв“ ООД длъжностно лице в областта на безопасността и здравето при работа.

Маргарита Йорданова
Щатен служител на „Еко Ризолв“ ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа
 

Магистър машиностроителни технологии и производствена техника с професионална квалификация машинен инженер от Технически университет София, филиал Пловдив. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. В СТМ на Еко Ризолв ООД - длъжностно лице - технически изпълнител.

Благовеста Николова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа 

Бакалавър “Химия с английски език” в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Магистър „Спектрохимичен анализ“ в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com