Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

На Ваше разположение ще бъдат екип от специалисти, които при необходимост ще оказват съдействие и експертна помощ по следните теми:
  • По нашите дейности;
  • При кандидатстване за разрешителни режими;
  • Изработване на проектна документация;
  • Аналитична дейност;
  • Мониторинг от акредитирани лаборатории;
  • Всички въпроси, свързани с управление на околната среда, безопасността и здравето при работа.

Павел Пандърски

Експерт еколог. 

Преподавател международни екологични стандарти и управление на отпадъците в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти, въздействия върху околната среда и човешкото здраве и безопасност и здраве при работа. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Ръководител на екип за изготвяне екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. 

Недка Инджова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт по управление на отпадъци
Експерт по управление на химични вещества и смеси


Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на управлението на отпадъци и химикали и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Експертизи по регламенти REACH и CLP. Преподавател по управление на отпадъците. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за екологични фактори Отпадъци и Химични вещества и смеси. Анализатор ГМО.

Весела Калеева

Експерт Води и Почви

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Води (повърхностни и подземни) и Почви. Разрешителни за водоползване и заустване, лабораторни анализи. Експертизи по отношение на планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Повърхностни води, Подземни води, Почви.

Ценка Ангелова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Въздух, Летливи органични съединения (ЛОС), Индустриален шум, 
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компонент Въздух, управление на ЛОС, изготвяне на планове за управление на разтворители (ПУР), консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компонент Въздух и фактори Шум и Интензивно миришещи вещества.

Станка Салапатийска

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Биоразнообразие, Растителен и животински свят, 
Системи за управление на околната среда (СУОС)
Комплексни разрешителни (КР)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на компоненти Биоразнообразие, растителен и животински свят, консултиране на обекти с КР, СУОС, ГДОС, лабораторни анализи и докладване. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за компоненти Биоразнообразие, Растителен свят, Животински свят, Ландшафт.

Божана Божинова


Експерт химични вещества и смеси, Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС)

Магистър по екология от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на управлението на химични вещества и смеси и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Специалист екологични процедури, Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за фактор химични вещества и смеси.

Любен Пандърски

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Системи за управление на околната среда (СУОС), Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС),
Вътрешен одитор ISO 14001 и ISO 9001
 
Инженер-технолог по хладилна техника и технология от ВИХВП Пловдив, Магистър по икономика от ВИНС Варна. Професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти и въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Консултиране на предприятия с КР, СУОС. Специалист внедряване на СУОС и екологични процедури. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. 

Станка Чокова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Води и Пречистване на отпадъчни води, Почви,
Лабораторни анализи,
Екологични оценки (ЕО), 
Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС),

 
Инженер-химик технология на водата от ВХТИ „Проф. Асен Златаров” гр. Бургас.
Дългогодишен ръководител на Регионална лаборатория Пловдив към ИАОС. Професионален опит по отношение на екологичното управлението на индустриални обекти и въздействия върху компонент Води. Дългогодишен експертен опит по третиране на производствени отпадъчни води, водоподготовка и лабораторен анализ и контрол. Консултиране на предприятия с ПСОВ, КР, СУОС. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др.

Исидора Иванова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Отговорник комплексно обслужване клиенти,
Експерт Зелени системи и намаляване негативните въздействия върху ОС

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Бакалавър по политически науки от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по международни проекти и екологично управление на индустриални обекти и въздействия върху човешкото здраве и компонентите на околната среда. Специалист екологични процедури. Специалист зелени защитни пояси.

Катерина Димитрова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Климат
Стажант Въздух и Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС)

 
Студент Екология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

Моника Кръстева

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Инженер-еколог
Стажант по компонент Въздух и Оценка на въздействието върху околната среда
Експерт в областта на управлението на утайки
 
Студент - Бакалавър “Енергия и Екологично инженерство” в Университета на Тампере,
 Финландия.Международен опит по отношение на управление на компонентите на околната среда и въздействието върху човешкото здраве. Стажант по компонент Въздух. Специализира в математическо моделиране на замърсяването на атмосферния въздух с вредности.

ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ


СПЕЦИАЛИСТИ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА,
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА 

Славка Джатова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа, 
Орган по безопасност и здраве при работа,
Експерт транспорт и ADR,

 
Магистър машинен инженер от ВМЕИ София. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, Експерт транспорт и ADR, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. Професионален обучител на ръководни и производствени кадри. Орган по безопасност и здраве при работа на Еко Ризолв ООД. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за Вредни физични фактори, Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).
В СТМ на „Еко Ризолв“ ООД длъжностно лице в областта на безопасността и здравето при работа.

Маргарита Йорданова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа 
 
Магистър машиностроителни технологии и производствена техника с професионална квалификация машинен инженер от Технически университет София, филиал Пловдив.
Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за Вредни физични фактори, Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).
В СТМ на Еко Ризолв ООД - длъжностно лице - технически изпълнител.

Райна Илиева
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Магистър лекар със специалист „трудова медицина”
Експерт по трудова медицина и трудов травматизъм
Експерт Безопасност и здраве при работа

 
Магистър лекар, специалност „трудова медицина” от ВМИ София. Професионален опит с 40 годишен стаж в областта на трудовата медицина, в т.ч. участие в създаването на нормативни актове, свързани с дейността на Службите по трудова медицина, както и извършване на контролна дейност на същите. Специалист по безопасност и здраве при работа и трудова медицина. Специалист по трудов травматизъм.
В СТМ на Еко Ризолв лекар със специалност „трудова медицина“.

Анета Зантова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт химик
Експерт Безопасност и здраве при работа 

 
Бакалавър “Медицинска химия” в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
2017-2019 - допълнителна квалификация “Учител по химия”
, ПУ Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист химик по безопасност и здраве при работа и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).

Благовеста Николова
Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа 

Бакалавър “Химия с английски език” в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Магистър „Спектрохимичен анализ“ в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com