Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

Направленията от нашата работа:

Въздух

 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Емисии;
 • Пречиствателни съоръжения;
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване.

Води

 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Емисии;
 • Пречиствателни съоръжения; 
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване .

Отпадъци

 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Образуване на отпадъци;
 • Събиране и приемане на отпадъци;
 • Временно съхраняване на отпадъците;
 • Транспортиране на отпадъци;
 • Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
 • Обезвреждане на отпадъци;
 • Контрол и измерване на отпадъци;
 • Анализ на отпадъци;
 • Документиране и докладване.

Почви

 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Собствен мониторинг на подземни води;
 • Документиране и докладване.

Превантивна дейност

 • Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително;
 • ОВОС;
 • Екологична оценка;
 • Шум в околна среда.

Химични вещества и смеси

 • Съхраняване и обозначаване;
 • Документиране и докладване;
 • Регламент 1907/2006 /REACH/;
 • Инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси;
 • Инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси;
 • Инструкции за третиране и транспортиране на отпадъци от опасни химични вещества и смеси;
 • Справки за класификация и характеристики на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); 
 • Изработване на оценка на без­опасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
 • Коригиране на оценка на без­опасността на съхранението в случай на промени и констатирани несъответствия.

Шум

 • Законодателство;
 • Емисии, контрол и измерване;
 • Документиране и докладване.

ОВОС

Консултации за изготвяне на оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС). 

Мониторинг

 • Законодателство;
 • Изготвяне на планове за мониторинг;
 • Документиране и докладване.

Анализи, експертизи и оценки

 • Консултации и посредничество при избор на акредитирана, лабораторна дейност;
 • Извършване на експертизи;
 • Екологични оценки и одитиране;
 • Консултации за изготвяне на оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС). 

Одити

 • Консултации и посредничество при избор на външни одитори;
 • Вътрешни проверка за изпълнение на законови разпоредби;
 • Екологични одити.

Устойчиво развитие

 • Изработване на програми и стратегии за устойчиво развитие;
 • Определяне на индикатори. 

Комплексни разрешителни

 • Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително;
 • Изработване на процедури, инструкции и формуляри за изпълнение на условия по КР;
 • Изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС). 

Енергийна ефективност

 • Обследване на ЕЕ;
 • Одитиране;            
 • Документиране и докладване. 

Планове и програми

 • Програми за управление на отпадъците;
 • Програми за безопасност и здраве;
 • Програми за екологично обучение;
 • Аварийни планове;
 • Евакуационни планове.

Система за управление на околната среда (СУОС)

 • Изработване на СУОС;
 • Структура и отговорности;
 • Обучение;
 • Обмен на информация;
 • Документиране и докладване.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com