Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

6. Емисии на отпадъчни води

Производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води
  • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
  • Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
  • Собствен мониторинг;
  • Документиране и докладване.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com