Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

1. Вътрешен надзор на екологичните системи

 • Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа;
 • Химични вещества и смеси;
 • Проверка на структура и съдържание на Информационни листове за безопасност съгласно Регламент REACH 1907/2006 и Закон за защита вредното въздействие на химични вещества и смеси;
 • Н- предупреждения за опасност;
 • Р - препоръки за безопасност;
 • Отпадъци;
 • Условия на работна среда;
 • Разрешителни;
 • Влияние върху компонентите на околната среда:
  • води;
  • атмосферен въздух;
  • почви;
  • ландшафт;
  • биоразнообразие.

2. Консултации по управление на околната среда

 • Помощ при Въвеждане на СУОС съгласно EMAS и ISO 14000;
 • Структура и отговорности;
 • Обучение;
 • Обмен на информация;
 • Документиране и докладване;

3. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.


4. Използване на ресурси

 • Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
 • Използване на енергия / измерване, документиране, докладване/;
 • Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване, документиране и докладване/;
 • Оптимизиране на потреблението на ресурси;
 • Най-добри налични техники (НДНТ);

5. Емисии в атмосферата

 • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
 • Емисии от точкови източници;
 • Неорганизирани емисии;
 • Собствен мониторинг;
 • Документиране и докладване;
 • Подготовка и изготвяне на Планове за управление на разтворители съгласно изискванията на Наредба №  7 от 2003 г;
 • Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година.

6. Емисии на отпадъчни води

Производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води
 • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
 • Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
 • Собствен мониторинг;
 • Документиране и докладване.

7. Управление на отпадъците

 • Образуване на отпадъци;
 • Събиране и приемане на отпадъци;
 • Временно съхраняване на отпадъците;
 • Транспортиране на отпадъци;
 • Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
 • Обезвреждане на отпадъци;
 • Контрол и измерване на отпадъци;
 • Анализ на отпадъци;
 • Документиране и докладване;
 •  Класификация на отпадъците;
 • Изработване на Работни листове съгласно Наредба №3;
 • Изработване на Фирмени програми за управление на отпадъци;
 • Заявления за Регистрационни и Разрешителни документи съгласно чл. 50 и чл. 37 от ЗУО;
 • Изготвяне на информация, съгласно чл. 7 от ЗУО.

8. Шум

Емисии, контрол и измерване

9. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

 • Собствен мониторинг на подземни води;
 • Документиране и докладване.

10. Преходни и анормални режими на работа


11. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях


12. Енергийна ефективност (ЕЕ)

 • Обследване на ЕЕ;
 • Одитиране;
 • Документиране и докладване.

13. Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша


14. Пожарна и аварийна безопасност


15. Лабораторни анализи и мониторинг


16. Консултации по система НАССР


17. Предлагане на технически решения

за оптимизиране на производствени и енергийни системи

18. Изработване и подготовка на цялостна документация

за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ.

19. Изготвяне на заявление и участие

във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com