Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Комплексно обслужване

Еко Ризолв ООД – консултант по управление на околната среда и БЗР – предлага
на своите клиенти различно по обхват комплексно обслужване. То може да включва
комбиниране на някои или всички професионални услуги предлагани от консултанта:


- Управление на екологичните системи (по отношение на Въздух, Води, Почви,
Биоразнообразие, Климат, Земни недра, Ландшафт, Природни обекти, Минерално
разнообразие, Отпадъци, Химични вещества и смеси, Шум, Лъчения, Физични фактори,
ГМО).
- Безопасност и здраве при работа (БЗР) – изпълнение на изискванията по ЗБУТ и
подзаконовата нормативна база като орган по безопасност и здраве.
- Служба по трудова медицина (СТМ) - обслужване на работниците и служителите,
съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от  Закона за здравословни и безопасни условия на
труд.
- Изпълнение на всички законови процедури и документиране в екологичен и БЗР аспект.
- Водене на всички видове отчетност свързани с околна среда и БЗР.
- Организиране и изпълнение на лабораторните измервания и мониторинги
изискуеми от екологичното законодателство.
- Оценяване на риска на работното място.
- Разследване на причините за трудов травматизъм.
- Подпомагане на разработването на проекти, програми и конкретни мерки за
предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите.
- Измерване на физични и химични фактори на работна среда.
- Измерване елементите на микроклимата, осветление, шумови характеристики на
работните места, вибрации, измерване елементите на електробезопасността,
мълниезащита и др.
- Организиране на медицински прегледи, анализи и медицинско обслужване на
територията на предприятията.
- Организиране на обучения по оказване на първа долекарска помощ, на служители и
работници.
- Извършване на Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС) и Екологични
оценки (ЕО) според изискванията на законодателството.
- Изготвяне и поддържане на целия набор от документи, необходими за
функционирането на предприятие в сферата на околната среда и БЗР.
- Организиране на докладванията изисквани от законодателството, за и от името на
икономическите субекти, свързани с околната среда и БЗР.
- Подготвяне на заявления и задания за получаване на разрешителни свързани с
околна среда и БЗР.
- Осигуряване и организиране на Пожарна и аварийна безопасност на територията на
предприятията.
- Обучения на специалисти в сферата на околната среда и БЗР.
- Обучения на отговорните лица по БЗР, представителите на КУТ и ГУТ и
управителите на предприятията според изискванията на ЗБУТ.
- Обучения на лицата, които са определени да провеждат инструктажите по
безопасност и здраве при работа.
- Обучения свързани с безопасна работа (работници, управляващи мотокари и
електрокари; електротехническия персонал; при ръчна работа с тежести и при
използване на колички и вагонетки; работещи в експлозивна атмосфера и с
експозиция на химични вещества и смеси.
- Обучения на отговорници на СПО (повдигателни съоръжение, съдове под налягане,
котли, газови съоръжения и др.)
- Организиране на обучения на водачите на моторни превозни средства, за
управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно
средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E,
когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за
собствена сметка.
- Периодични прегледи на съоръжения под налягане, асансьори, повдигателни
съоръжения /кранове, подвижни работни площадки/, газови инсталации за
втечнени въглеводородни газове /горивни уредби и бутилкови инсталации/ и др.
- Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и
енергийни системи (вкл. замерване на топлинни загуби от сгради и електрически
съоръжения и проводници с термо-визионна камера).
- Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на
околната среда/ до получаване на съответно разрешение.
- Комплексни разрешителни: изработване на заявления, участие и съдействие по
всички етапи до получаване на КР; изменения на КР; управление на предприятия с
комплексни разрешителни.
- Вътрешни одити по СУ (ISO, EMAS) и сертификационни одити.
- Озеленяване и професионална поддръжка на зелени площи.
- Създаване на лесозащитни зони и зелени филтри (въздух, води, почви).
- Организиране на дезинфекция, дезинсекция, дератизация /ДДД/.
- Професионална застрахователна дейност.
- Консултации по защита на личните данни (GDPR).

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com