Консултант по управление
на околната среда и БЗР

СТМ

Служба по трудова медицина „Еко Ризолв“ ООД предлага консултации и професионални услуги по отношение на оценка на риска, безопасност на труда, професионални заболявания, трудов травматизъм, изискванията при работа с опасни химични вещества и смеси и др.

СТМ „Еко Ризолв“ ООД осигурява обслужване на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от  Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
 
В СТМ „Еко Ризолв“ ООД работят висококвалифицирани специалисти с опит в трудовата медицина и трудовия травматизъм и осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Службата по трудова медицина предлага:
  • извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност;
  • участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  • разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
  • организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
  • подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
  • подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане;
  • консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

ЕКИП НА СТМ „ЕКО РИЗОЛВ“ ООД

Райна Илиева
Щатен служител на „Еко Ризолв“ ООД
Експерт по трудова медицина и трудов травматизъм
Експерт Безопасност и здраве при работа

 
Магистър лекар, специалност „трудова медицина” от ВМИ София. Професионален опит с 40 годишен стаж в областта на трудовата медицина, в т.ч. участие в създаването на нормативни актове, свързани с дейността на Службите по трудова медицина, както и извършване на контролна дейност на същите. Специалист по безопасност и здраве при работа и трудова медицина. Специалист по трудов травматизъм. В СТМ на Еко Ризолв лекар със специалност „трудова медицина“.

Славка Джатова
Щатен служител на „Еко Ризолв“ ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа
Орган по безопасност и здраве при работа
Експерт транспорт

 
Магистър машинен инженер от ВМЕИ София. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, Експерт транспорт и ADR, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. Професионален обучител на ръководни и производствени кадри. Орган по безопасност и здраве при работа на "Еко Ризолв" ООД. В СТМ на „Еко Ризолв“ ООД длъжностно лице в областта на безопасността и здравето при работа.

Маргарита Йорданова
Щатен служител на „Еко Ризолв“ ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа
 
Магистър машиностроителни технологии и производствена техника с професионална квалификация машинен инженер от Технически университет София, филиал Пловдив. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. В СТМ на Еко Ризолв ООД - длъжностно лице - технически изпълнител.

Анета Зантова
Щатен служител на "Еко Ризолв" ООД
Експерт химик
Експерт Безопасност и здраве при работа
 
 
Бакалавър “Медицинска химия” в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
2017-2019 - допълнителна квалификация “Учител по химия”
, ПУ Паисий Хилендарски. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист химик по безопасност и здраве при работа и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com